INGASUR 95 RIUDOMS S.L., persegueix satisfer les necessitats i expectatives de tots els seus Clients i de tot el personal col·laborador de l’entitat. La qual cosa s’aconsegueix mitjançant el compliment dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació, així com els requisits relacionats amb els riscos per a la Seguretat i Salut en el Treball. L’organització implementa el compliment dels requisits que s’estableixen en les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018.

INGASUR es focalitza en la filosofia de Qualitat Total. Aquesta decisió implica oferir el millor de tots i cadascun de nosaltres en tots els processos productius.

L’organització embeni mà d’obra especialitzada pel que disposem d’una plantilla capacitada, formada i proactiva. L’organització inverteix en formació: tant en matèria de seguretat com en desenvolupament productiu per a comptar amb els millors professionals.

Com a principals activitats productives en lngasur, figuren les que s’enumeren a continuació:

1. Prefabricació d’elements de canonada i accessoris, mitjançant preparació de vores per a canonada i accessoris, i la seva soldadura posterior.
2. Muntatge d’elements prefabricats en ubicació del client.
3. Fabricació d’equips i recipients industrials.
4. Marcatge CE dels equips fabricats; siguin tuberfa o recipients, si aplica.
5. Prefabricació i muntatge d’estructures metàl·liques;
6. Marcatge CE de les estructures prefabricades, sobre la base de tots els requisits d’ISO 1090:2014.

Així mateix, a nivell de seguretat laboral s’assumeix el compromís de liderar, desenvolupar i implantar un Pla de Prevenció dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. La Prevenció asf concebuda, es converteix en una Responsabilitat de TOTS i CADASCUN dels quals treballem en lngasur. Seguidament manifesta el seu desig que tota l’organització s’impliqui en el desenvolupament del citat Pla, col·laborant en la implantació del mateix i assumint cadascú les obligacions que li correspongui.

L’organització al seu torn aquesta compromesa amb la gestió correcta dels residus generats i cerca el menor impacte ambiental possible dins de l’activitat industrial que es presta.

La Direcció confia que tota l’Organització comprèn la transcendència d’aquest document i l’integra en el seu estil de treball.